Baca Tulis Al Quran

Ekstrakurikuler Baca Tulis Al-Quran (BTA) adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran.

Baca Tulis Al Quran

Ekstrakurikuler Baca Tulis Al-Quran (BTA) adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran dengan tujuan agar peserta didik dapat membaca dan menulis ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar.

Tujuan dari kegiatan BTA adalah untuk meningkatkan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlakul karimah.

Kegiatan BTA meliputi beberapa hal, antara lain:

  • Mengkaji dan membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar sesuai kaidah tajwid.
  • Membenarkan kepada peserta didik tentang cara memahami isi kandungan ayat Al-Quran dengan benar serta merenungkannya.
  • Menjelaskan kepada peserta didik tentang apa yang dikandung di dalam ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan kemaslahatan umat Islam.

Berbagi

Posting Komentar